NDA та захист авторських прав - Shenzhen Fumax Technology Co., Ltd.
пеотект

У Fumax ми розуміємо, що вкрай важливо зберігати конфіденційність дизайну клієнта.Fumax гарантує, що співробітники не розголошуватимуть будь-які проектні документи третім сторонам без письмового дозволу від клієнтів.

На початку співпраці ми підписуємо NDA для кожного клієнта.Типовий зразок NDA, наведений нижче:

УГОДА ПРО ВЗАЄМНЕ РОЗГОЛОШЕННЯ

Цю взаємну угоду про нерозголошення («Угода») укладено та укладено в цьому ДДММРР між:

Fumax Technology Co., Ltd.КИТАЙСЬКА компанія/корпорація («XXX»), головний офіс якої розташований за адресою 27-05#, East block, YiHai square, Chuangye Road, Nanshan, Shenzhen, China 518054,

і;

ЗамовникКомпанy, з головним місцем діяльності за адресою 1609 av.

надалі за цією Угодою іменується «Сторона» або «Сторони».Термін дії цього документа 5 років з дати підписання.

СВІДК:

УЗЯВЛЯЮЧИ, що Сторони мають намір вивчити спільні ділові можливості та, у зв’язку з цим, можуть розкривати одна одній конфіденційну або службову інформацію.

ТЕПЕР, ТАКИМ, Сторони погоджуються про таке:

СТАТТЯ I – КОНФЕРЕНЦІЙНА ІНФОРМАЦІЯ

Для цілей цієї Угоди «Конфіденційна інформація» означає будь-яку письмову, документальну або усну інформацію, розкриту будь-якою Стороною іншій і позначену Стороною, яка розголошує, легендою, печаткою, ярликом або іншою позначкою, яка вказує на її конфіденційний характер. , включаючи, але не обмежуючись, (a) інформацією ділового, планового, маркетингового чи технічного характеру, (b) моделями, інструментами, апаратним і програмним забезпеченням, і (c) будь-якими документами, звітами, меморандумами, записками, файлами чи аналізами підготовлені Стороною-одержувачем або від її імені, які містять, узагальнюють або ґрунтуються на будь-якому з вищезазначеного.«Конфіденційна інформація» не включає інформацію, яка:

(a) є загальнодоступним до дати цієї Угоди;

(b) стає загальнодоступним після дати цієї Угоди через відсутність протиправних дій Сторони-одержувача;

(c) надається іншим стороною, яка розкриває інформацію, без подібних обмежень щодо їх права на використання чи розголошення;

(d) законно відома Стороні-одержувачу без будь-яких обмежень власності на момент отримання такої інформації від Сторони, що розкриває інформацію, або стає законно відомою Стороні-одержувачу без обмежень власності з джерела, відмінного від Сторони, що розкриває;

(e) незалежно розроблено Стороною-одержувачем особами, які не мали доступу, прямо чи опосередковано, до Конфіденційної інформації;або

(f) має бути надано згідно з розпорядженням суду компетентної юрисдикції або дійсною адміністративною чи урядовою повісткою, за умови, що Сторона, що отримує інформацію, негайно повідомляє Сторону, що розкриває інформацію, про таку подію, щоб Сторона, яка розкриває інформацію, могла вимагати відповідного захисного припису.

 

Для цілей вищезазначених винятків розкриття інформації, яке є конкретним, наприклад, щодо інженерних і проектних практик і методів, продуктів, програмного забезпечення, послуг, робочих параметрів тощо, не повинно вважатися таким, що належить до вищезазначених винятків лише тому, що вони охоплюються загальні відомості, які знаходяться у відкритому доступі або у розпорядженні Одержувача.Крім того, будь-яка комбінація функцій не повинна вважатися такою, що входить до вищезазначених винятків лише тому, що окремі її функції є загальнодоступними або у володінні Одержувача, але лише якщо сама комбінація та принцип її роботи є загальнодоступними. домені або у володінні сторони-одержувача.

 

СТАТТЯ II – КОНФІДЕНЦІЙНІСТЬ

(a) Сторона, що отримує, захищає всю Конфіденційну інформацію Сторони, що розкриває, як конфіденційну та службову інформацію та, за винятком попередньої письмової згоди Сторони, що розкриває, чи інакше, спеціально передбаченого в цьому документі, не розголошує, не копіює та не поширює таку Конфіденційну інформацію будь-яка інша фізична особа, корпорація чи організація протягом п’яти (5) років з дати розкриття інформації.

(b) За винятком випадків, пов’язаних із будь-яким спільним проектом Сторін, Сторона-одержувач не має права будь-яким чином використовувати Конфіденційну інформацію Сторони, що розголошує, для власної вигоди чи вигоди будь-якої іншої особи, корпорації чи організації;для більшої впевненості, подання патентної заявки згідно із законодавством будь-якої країни приймаючими сторонами на основі, прямо чи опосередковано, конфіденційної інформації сторони, що розкриває, суворо заборонено, і якщо будь-яка така заявка на патент або реєстрація патенту відбувається з порушенням за цією Угодою всі права Сторін-одержувачів на згадану заявку на патент або реєстрацію патенту повністю передаються Стороні, що розкриває, безоплатно для останньої та на додаток до будь-якого іншого відшкодування шкоди.

(c) Сторона, що отримує, не розголошує всю або будь-яку частину Конфіденційної інформації Сторони, що розкриває, будь-яким філіям, агентам, посадовим особам, директорам, працівникам або представникам (разом «Представники») Сторони, що отримує, за винятком випадків необхідності: знати основу.Сторона-одержувач погоджується інформувати будь-якого зі своїх Представників, які отримують Конфіденційну інформацію Сторони, що розкриває, про її конфіденційний та службовий характер та про зобов’язання такого Представника щодо збереження такої Конфіденційної інформації відповідно до умов цієї Угоди.

(d) Сторона-одержувач має використовувати такий самий ступінь обережності для захисту конфіденційності розкритої їй Конфіденційної інформації, як вона використовує для захисту своєї власної Конфіденційної інформації, але в усіх випадках повинна застосовувати принаймні розумний ступінь обережності.Кожна Сторона заявляє, що такий рівень обережності забезпечує належний захист її власної конфіденційної інформації.

(e) Сторона, що отримує, негайно повідомляє Сторону, що розкриває, у письмовій формі про будь-яке незаконне привласнення або неправомірне використання будь-якою особою Конфіденційної інформації Сторони, що розкриває, про що відомо Стороні, що отримує.

(f) Будь-які документи чи матеріали, надані Стороною, що розкриває, або від її імені, а також усю іншу Конфіденційну інформацію в будь-якій формі, включаючи документи, звіти, меморандуми, нотатки, файли чи аналізи, підготовлені Стороною-одержувачем або від її імені, включаючи всі копії таких матеріалів, Сторона-одержувач негайно повертає Стороні, що розкриває, на письмовий запит Сторони, що розкриває, з будь-якої причини.

 

СТАТТЯ III - ЖОДНІ ЛІЦЕНЗІЇ, ГАРАНТІЇ АБО ПРАВ

Жодна ліцензія Стороні-одержувачу за будь-якими комерційними таємницями чи патентами не надається та не мається на увазі під час передачі Конфіденційної інформації чи іншої інформації такій Стороні, і жодна інформація, що передається або обмінюється, не є заявою, гарантією, запевненням або спонуканням щодо порушення патентів чи інших прав інших осіб.Крім того, розголошення Конфіденційної інформації Стороною, що розкриває, не означає та не включає жодних заяв чи гарантій щодо точності чи повноти такої інформації.

 

СТАТТЯ IV – ЗАШИБНИЙ ЗАСІБ ВІД ПОРУШЕННЯ

Кожна Сторона-одержувач визнає, що Конфіденційна інформація Сторони, що розкриває, є центральною для діяльності Сторони, що розкриває, і була розроблена Стороною, що розкриває, або для неї за значні кошти.Кожна сторона-одержувач також визнає, що відшкодування збитків не буде належним засобом правового захисту за будь-яке порушення цієї Угоди Стороною-одержувачем або її Представниками, і що Сторона, яка розкриває інформацію, може отримати судову заборону або інший справедливий засіб захисту, щоб виправити або запобігти будь-якому порушенню або загрозі порушення цієї Угоди стороною, що приймає, або будь-яким із її представників.Такий засіб правового захисту не вважається виключним засобом правового захисту за будь-яке подібне порушення цієї Угоди, а є доповненням до всіх інших засобів правового захисту, доступних за законом або справедливості для Сторони, яка розкрила інформацію.

 

СТАТТЯ V – ЗАБОРОНЕНО ЗАПИТАННЯ

За винятком попередньої письмової згоди іншої сторони, жодна зі сторін, ані будь-який із їхніх відповідних представників не запрошуватиме та не змушуватиме залучати будь-якого працівника іншої сторони на роботу протягом п’яти (5) років із дати цього Договору.Для цілей цього розділу залучення не включає залучення працівників, якщо таке залучення здійснюється виключно через рекламу в періодичних виданнях загального розповсюдження або фірмі з пошуку працівників від імені сторони або її представників, якщо сторона або її представники не зробили цього. скеровувати або заохочувати таку пошукову фірму запросити конкретного співробітника або іншу сторону.

 

СТАТТЯ VII - РІЗНЕ

(a) Ця Угода містить повну домовленість між Сторонами та замінює всі попередні письмові та усні домовленості, що стосуються її предмету.Ця Угода може бути змінена лише шляхом письмової згоди, підписаної обома Сторонами.

(b) Побудова, тлумачення та виконання цієї Угоди, а також правові відносини Сторін, що виникають у зв’язку з нею, регулюватимуться та тлумачитимуться відповідно до законодавства Канади, незалежно від вибору чи колізійного права. .

(c) Зрозуміло та погоджено, що жодна неспроможність або затримка будь-якої Сторони у здійсненні будь-якого права, повноваження чи привілею за цим Договором не буде вважатися відмовою від них, а також будь-яке одноразове або часткове їх здійснення не перешкоджатиме будь-якому іншому чи подальшому їх використанню, або здійснення будь-яких інших прав, повноважень або привілеїв за цим Договором.Жодна відмова від будь-яких положень або умов цієї Угоди не вважається відмовою від будь-якого подальшого порушення будь-яких положень або умов.Усі відмови мають бути в письмовій формі та підписані стороною, яка має бути зобов’язана.

(d) Якщо будь-яка частина цієї Угоди буде визнана недійсною, решта цієї Угоди, незважаючи на це, залишатиметься повною силою.

(e) Розголошення Конфіденційної інформації за цим Договором не повинно тлумачитися як зобов’язання будь-якої зі Сторін (i) вступити в будь-яку подальшу угоду чи переговори з іншою Стороною або зробити будь-яке подальше розкриття іншої Сторони за цим Договором, (ii) утриматися від укладення будь-яку угоду чи переговори з будь-якою третьою особою щодо того самого предмета або будь-якого іншого предмета, або (iii) утримуватись від ведення бізнесу будь-яким способом, який вона вибере;однак, за умови, що у зв’язку з продовженням зусиль згідно з підпунктами (ii) та (iii) сторона, що приймає, не порушує жодного з положень цієї Угоди.

(f) Якщо інше не вимагається законом, будь-яка зі Сторін не може робити публічні оголошення щодо цієї Угоди або пов’язаних з нею обговорень без попереднього письмового дозволу іншої Сторони.

(g) Положення цієї Угоди діють на користь Сторін, а також їхніх дозволених правонаступників і правонаступників, і жодна третя сторона не має права намагатися забезпечити дотримання цих положень або отримати вигоду від них.

НА ПОСВІДЧЕННЯ ЧОГО Сторони уклали цю Угоду на першу дату, зазначену вище.